Track record

Vindplaatsen van enige uitspraken waarbij Johan den Hoed optrad als cassatieadvocaat aan eisende dan wel verwerende zijde:

 • ECLI:NL:HR:2017:3016, HR 24 november 2017
  Procesrecht. Aansprakelijkheidsrecht. Getuigenverhoor; vervanging van raadsheercommisaris die deel blijft uitmaken van combinatie die eindarrest wijst. Aanwijzigingen voor ontbrengen van onpartijdigheid? Aansprakelijkheid voor gebrekkige opstal die gebruikt wordt in uitoefening van bedrijf. Art. 6:181 lid 1 BW, art 6:174 lid 1 BW. Eigenschap van de opstal die door het gebruik van de opstal gevaar oplevert. Verband tussen ontstaan van de schade en uitoefening bedrijf. Precisering van HR 26 noivember 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM9757, NJ 2010/636 ([B]/Edco).

 • ECLI:NL:HR:2017:743, HR 21 april 2017, 15/04074
  Contractenrecht. Tekortkoming in nakoming aannemingsovereenkomst. Toepasselijkheid Stabu-voorwaarden; afwijkende afspraken? Art. 6:87 lid 2 BW: is vervangende schadevergoeding gerechtvaardigd, gelet op geringe betekening van de tekortkoming?

 • 16/03712 ECLI:NL:HR:2017:2614
  Personen- en familierecht. Namenrecht Aruba. Erkenning minderjarige; wijziging geslachtsnaam op grond van art. 1:5 lid 1 BWA. Ongelijke behandeling; verwijzing naar HR 23 september 1988, ECLI:NL:HR:1988:AD0437, NJ 1989/740. Kan rechter voorzien in rechtstekort? Aansluiting bij nog niet ingevoerde art. 1:5g BWA en 1:5b BWA.

 • ECLI:NL:HR:2017:2277, Hoge Raad 8 september 2017, 16/03473 NJ 2017/346
  Erfdienstbaarheid van licht totstandgekomen onder vigeur  art. 727  BW (oud); verbiedt vestigingsakte plaatsing schutting bepaalde hoogte?; uitleg akte.

 • 16/02508 ECLI:NL:HR:2017:2563
  Onrechtmatige overheidsdaad. Is sprake van ‘wegbestemmen’ van een woning in een bestemmingsplan? Uitleg uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 • 16/04017 ECLI:NL:HR:2017:2566
  Contractenrecht. Samenwerkingsovereenkomst; onderhandelingen over tussentijdse aanpassing lopen vast. Vraag of beroep op integrale nakoming van oorspronkelijke overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

 • ECLI:NL:HR:2017:1053
  Onrechtmatige daad. Leeghalen van vennootschap door verkoop van activa zonder betaling, waardoor verhaal voor schuldeiser onmogelijk is geworden. Causaal verband, vraag welke verhaalsmogelijkheden er zonder de transactie zouden zijn geweest.

 • HR 10 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1136
  RvdW 2016/700 (Renders/Kocken)
  Contractenrecht, huwelijksvermogensrecht. Bij overeenkomst ter gelegenheid van echtscheiding afgeweken van huwelijkse voorwaarden m.b.t. verevening pensioenrechten. Wederzijdse dwaling (art. 6:228 lid 1, onder c, BW). Kenbaarheidsvereiste. Stelplicht en bewijslast.

 • HR 1 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:543
  JOR 2016/213 met annotatie van Mr. G.J.L. Bergervoet
  Borgtocht; dwaling. Bijzondere zorgplicht van banken jegens particuliere borg (HR 1 juni 1990, ECLI:NL:HR:1990:AB7632, NJ 1991/759). Komt dwaling omtrent beëindiging faillissement hoofdschuldenaar voor rekening van de borg? Art. 6:228 BW. Uitsluitend toekomstige gebeurtenis?

 • HR 13 november 2015, NJ 2015, 467
  Vermogensrechtelijke afwikkeling van door echtscheiding ontbonden huwelijk; uitleg echtscheidingsconvenant; Haviltexmaatstaf; waardering certificaten van aandelen; vrijheid wijziging standpunt in loop procedure.
  De uitleg van de door partijen gesloten overeenkomst dient te geschieden aan de hand van de Haviltexmaatstaf. Deze maatstaf brengt mee dat ook indien bij de uitleg van een overeenkomst groot gewicht toekomt aan de taalkundige betekenis van de gekozen bewoordingen, de overige omstandigheden van het geval kunnen meebrengen dat een andere (dan de taalkundige) betekenis aan de bepalingen van de overeenkomst moet worden gehecht. Beslissend blijft immers de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten (HR 5 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY8101, NJ 2013/214 (Lundiform/Mexx)). De Haviltexmaatstaf is ook van toepassing indien partijen op de tekst van de overeenkomst haaks op elkaar staande bedoelingen en verwachtingen baseren en geen van beider interpretaties aanstonds volstrekt onaannemelijk is. Het hof had dan ook mede in het licht van de door partijen aangevoerde omstandigheden moeten vaststellen welke betekenis aan de desbetreffende passage in de overeenkomst toekomt.
  Het stond de man in beginsel vrij om in hoger beroep een ander standpunt in te nemen dan in eerste aanleg, zonder dat hij ertoe was gehouden hiervoor een rechtvaardiging te geven.

 • HR 17 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:1077, RvdW 2015, 555
  Internationaal privaatrecht. Rechtsmacht Nederlandse rechter. Ambtshalve onderzoek naar de rechtsmacht. Verzoek om verlof tot tenuitvoerlegging buitenlands arbitraal vonnis (art. 1076 Rv). Verbonden met de rechtssfeer van Nederland (art. 3 onder c Rv). Verjaring of verval van bevoegdheid tot tenuitvoerlegging krachtens recht van het land waar arbitraal vonnis is gewezen: weigeringsgrond voor erkenning of tenuitvoerlegging? Art. 1076 lid 1 onder A en B Rv. Verdeling bewijslast. Bewijsaanbod, beroep op schriftelijk bewijs (HR 9 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU9204, NJ 2012/174).

 • HR 11 juli 2014, ECLI:HR:2014:1680, RvdW 2014, 973
  Uitleveringsrecht. Verdenking van terrorisme. Taakverdeling uitleveringsrechter, minister en burgerlijke rechter. Beoordelingsruimte burgerlijke rechter. Mogelijkheid dat in civiele procedure op grond van nieuwe omstandigheden anders moet worden geoordeeld dan in uitleveringsprocedure. Foltering van opgeëiste persoon (mede) door toedoen van functionarissen van de verzoekende staat in verband met de zaak waarvoor de uitlevering wordt gevraagd; HR 17 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW2489, NJ 2013/263. Art. 3 EVRM, art. 7 IVBPR en VN-Verdrag tegen Foltering. Absoluut karakter van het folterverbod; verplichting voor de Staat nader onderzoek te doen? Verbod van uitlevering.

 • HR 11 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1679, NJ 2014, 372, RvdW 2014, 977, RN 2014, 83
  Vennootschapsrecht. Verkrijging eigen aandelen door NV anders dan om niet; art. 2:98 BW. Behoeft een verplichting tot inkoop van eigen aandelen een statutaire grondslag?

 • HR 20 december 2013, RvdW 2014/95
  Familierecht. Verdeling huwelijksgoederengemeenschap. Weigering verzoek om door de vrouw ingediende stukken in de door haar aanhangig gemaakte appelprocedure aan te merken als verweerschrift tevens houdende incidenteel appel in de door de man aanhangig gemaakte appelprocedure. Gevolgen intrekking hoger beroep door man zonder instemming vrouw.

 • HR 29 november 2013, RvdW 2013/1429
  Procesrecht. Herroeping van arbitrale vonnissen op grond van bedrog, art. 1068 lid 1 aanhef en onder a Rv. Maatstaf beoordeling bedrog; passeren bewijsaanbod.

 • HR 22 november 2013, NJ 2014/69 met annotatie door P. van Schilfgaarde en JOR 2014/28 met annotatie door Prof. Mr. J.J. van Hees
  Faillissementsrecht. Opzegging bedrijfsruimtehuur door curator na faillissement huurder, art. 39 Fw. Regelmatige wijze van beëindiging. Jegens boedel geen recht op vergoeding gemiste huur, ook niet op grond van contractueel beding in kader van sale-and-leasebacktransactie tussen huurder en verhuurder, vgl. HR 14 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO3534, NJ 2011/114 (Aukema q.q./Uni-Invest).

 • HR 4 oktober 2013, RvdW 2013/1161
  Procesrecht/aansprakelijkheidsrecht. Ontvankelijkheid van bij één dagvaarding tegen twee vonnissen ingesteld hoger beroep. Beroepsaansprakelijkheid advocaat, maatstaf.

 • HR 4 oktober 2013, NJ 2013/479
  IE-recht/Aansprakelijkheidsrecht. Auteurswet. Grondrechten. Publicatie portret zonder toestemming geportretteerde. Recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer versus recht op vrijheid van meningsuiting en persvrijheid; art. 8 en 10 EVRM. Afweging van fundamentele rechten. Maatstaf. Immateriële schadevergoeding. Met de onderhavige onrechtmatige perspublicatie is aantasting in de persoon gegeven; art. 6:106 lid 1 onder b BW.

 • HR 3 mei 2013, NJ 2013/572 met annotatie door C.E.C. Jansen en JAAN 2013/111 met annotatie door mr. G. 't Hart
  Aanbestedingsrecht. Private aanbesteding. Inrichting aanbestedingsprocedure; contractsvrijheid. Partijen in beginsel vrij om toepasselijkheid gelijkheidsbeginsel en transparantiebeginsel uit te sluiten. Mogelijkheid van beroep op onaanvaardbaarheid uitsluiting; bijzondere omstandigheden.

 • HR 5 april 2013, RvdW 2013/525 en JPF 2014/12 met annotatie door mr. dr. I. Curry-Sumner
  IPR. Internationale kinderontvoering; art. 3 Haags Kinderontvoeringsverdrag. Verzoek tot teruggeleiding minderjarigen.

 • HR 15 februari 2013, RvdW 2013/283
  Huurrecht. Huur bedrijfsruimte. Overeenkomst tot overname huurrechten. Tekortkoming in de nakoming? Uitleg. Verplichting tot bedrijfsovername? Inspanningsverbintenis.

 • HR 21 december 2012, JA 2013/41 met annotatie door mr. Chr.H. van Dijk en prof. mr. A.J. Akkermans, FED 2013/31 met annotatie door P. VAN DER WAL en JOR 2013/93 
  Aansprakelijkheidsrecht. Fiscale advisering. Schadevergoeding wegens beroepsfout. Kansschade of proportionele aansprakelijkheid? Noodzaak condicio-sine-qua-non-verband tussen aansprakelijkheid scheppende gebeurtenis (normschending) en verlies kans op succes.