Hoe verloopt het geding in cassatie?

De cassatieprocedure kent een overzichtelijk verloop. Zij volgt, kort samengevat, het volgende stramien. Het geding in cassatie wordt ingeleid bij procesinleiding of verzoekschrift.

Dagvaardingsprocedure

Nadat de procesinleiding is ingediend, komt de zaak op de rol van de datum waartegen verweerder is opgeroepen. Er wordt een termijn bepaald voor de schriftelijke toelichting waarin eiser tot cassatie en (de verschenen) verweerder (na van antwoord te hebben gediend) in cassatie hun visie op het cassatieberoep uiteen kunnen zetten.
 
Vervolgens krijgen eiser en verweerder een termijn van twee weken voor een conclusie van repliek respectievelijk dupliek. De conclusies van re- en dupliek worden dus tegelijkertijd genomen. 
 
Op een nader bepaalde datum concludeert de Advocaat-Generaal tot vernietiging van het arrest of verwerping van het cassatieberoep. Partijen krijgen de gelegenheid om twee weken nadien per zogenaamde Borgersbrief een korte reactie te geven op de conclusie van de A-G. De reacties van partijen komen dus gelijktijdig binnen.
 
Op een nader bepaalde datum wijst de Hoge Raad arrest. 
Indien de Hoge Raad het cassatieberoep honoreert, doch geen kans ziet om de zaak zelf af te doen, zal hij de zaak verwijzen naar het hof. Het geding na cassatie en verwijzing vormt een voortzetting van de procedure vóór cassatieberoep. 

Verzoekschriftprocedure

Het ter griffie van de Hoge Raad in te dienen verzoekschrift dient de middelen van cassatie te omvatten. 
 
Het is aan het beleid van de Hoge Raad overgelaten of partijen gelegenheid wordt geboden voor een schriftelijke toelichting. Nu dit geen vanzelfsprekendheid is, zullen de middelen van cassatie in het verzoekschrift veelal zijn voorzien van een toelichting en worden voorafgegaan door een omschrijving van het geschil. 
 
Nu het, zoals vermeld, aan het beleid van de Hoge Raad is overgelaten of partijen gelegenheid krijgen voor een schriftelijke toelichting, is in het verweerschrift in de regel het gehele verweer opgenomen. Wenst de verweerder in cassatie van zijn zijde eveneens tegen de bestreden uitspraak op te komen dan zal hij in zijn verweerschrift de middelen van cassatie moeten formuleren om op die manier incidenteel cassatieberoep in te stellen. Vanwege voormeld procesbeleid van de Hoge Raad zal ook het incidenteel middel veelal in het verweerschrift zijn toegelicht. 
 
Zo de Hoge Raad hiervoor in het gegeven geval ruimte biedt, zullen partijen op een daarvoor bepaalde roldatum hun standpunten in een schriftelijke toelichting nader kunnen uiteenzetten. Op een nader bepaalde datum concludeert de Advocaat-Generaal tot vernietiging van de beschikking of tot verwerping van het cassatieberoep.
 
Partijen krijgen de gelegenheid om twee weken nadien per Borgersbrief een korte reactie te geven op de conclusie van de A-G. De reacties van partijen komen dus gelijktijdig binnen.
Op een nader bepaalde datum doet de Hoge Raad uitspraak. Indien de Hoge Raad het cassatieberoep honoreert, doch geen kans ziet om de zaak zelf af te doen, zal hij de zaak verwijzen. Het geding na cassatie en verwijzing vormt een voortzetting van de procedure vóór cassatieberoep.