Eisende zijde

Indien hieraan behoefte bestaat, wordt eerst een afspraak gemaakt om de zaak (bij ons op kantoor) door te spreken voordat een cassatieadvies of Quick scan wordt opgesteld.

Afhankelijk van de wens van de cliënt – de advocaat in eerdere, feitelijke instantie(s) – wordt een Quick scan gemaakt, dan wel een uitgebreid(er) advies opgesteld, waarin wordt ingeschat of een redelijke kans bestaat op vernietiging van de gewraakte uitspraak in cassatie. Indien de cliënt na een Quick scan een uitvoeriger analyse en inschatting van de proceskansen wenst, wordt een aanvullend advies opgesteld.

Een Quick scan kan zo nodig op zeer korte termijn worden verschaft.
De advisering vindt plaats in nauw contact met de advocaat in feitelijke instantie(s).

Als wordt besloten de gang naar de Hoge Raad te wagen, dan zal een procesinleiding of cassatieverzoekschrift worden opgesteld. Dit is verreweg het belangrijkste processtuk, omdat in een latere fase van het geding geen cassatieklachten meer kunnen worden aangevoerd en de Hoge Raad beslist op basis van de klachten. Hij mag een uitspraak niet buiten de klachten om vernietigen. Voordat de procesinleiding of het cassatieverzoekschrift wordt ingediend, wordt dit processtuk eerst in concept toegestuurd aan de cliënt.

Wij werken gedurende de gehele procedure nauw samen met de advocaat in feitelijke instantie(s).

Verweer

Ook aan verwerende zijde staan wij u graag ter zijde. Het is echter niet altijd nodig om verweer te voeren. Maakt het cassatieberoep van de eiser in cassatie geen schijn van kans of zal dit zonder twijfel worden gehonoreerd, dan is een verweer zinloos. De verweerder in cassatie kan zich, dan de kosten van een verweer beter besparen.  Dit ligt anders als verweerder eveneens reden heeft om tegen de bestreden uitspraak op te komen. Hij zal, dan wel bij conclusie van antwoord (in de dagvaardingsprocedure) of verweerschrift (in de verzoekschriftprocedure) incidenteel cassatieberoep moeten instellen. 

In de overige gevallen – dus wanneer het beroep niet zonder meer opgaat of volkomen tevergeefs is ingesteld  – kan een verweer veel uithalen. Wij raden in die gevallen aan verweer te voeren.

Over het verweer, vervat in de schriftelijke toelichting, dan wel het verweerschrift, en de later in het geding op te stellen processtukken zal nauw overleg worden gepleegd met de advocaat in feitelijke instantie(s).

Wij zijn in beginsel bereid tot een gratis eerste globale inschatting van de noodzaak om in cassatie te verschijnen en verweer te voeren. Wij zullen dus in beginsel geen kosten rekenen voor een eerste beoordeling of het aan te raden is om verweer te voeren.